Over MayHome

Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden MayHome

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan MayHome opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten; b. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door MayHome uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht; c. Diensten: alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die door MayHome uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden geleverd of behoren te worden geleverd.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke MayHome in opdracht verricht, diensten welke MayHome in opdracht levert en op alle overeenkomsten die MayHome met opdrachtgevers sluit, alsmede de wijzigingen daarvan. Eventuele condities en/of voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Opdrachten

Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt. In geval van een mondelinge opdracht geldt als bewijs van de opdracht de kennisname door opdrachtgever van de aanvang van de werkzaamheden door MayHome zonder dat opdrachtgever daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.

Artikel 4 Duur

De duur van een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of een bepaalde dienst is verstrekt. Tevens is een opdracht niet beperkt tot strikt de werkzaamheden of diensten die bij het verlenen van de opdracht zijn genoemd, maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.

Artikel 5 Uitvoering

In opdracht te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten zullen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht respectievelijk het geven van de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie alsook op de op dat moment geldende toepasselijke literatuur en/of jurisprudentie. Daaronder eveneens begrepen het verzorgen van begeleidende activiteiten welke voortvloeien uit of samenhangen met de verstrekte opdracht, alles in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

MayHome is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, hetzij direct, hetzij indirect voortvloeiend uit of samenhangend met door MayHome verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten, behoudens en voor zover veroorzaakte schade door de verzekeraar van onze afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed. Opdrachtgever vrijwaart MayHome voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan MayHome onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van MayHome. MayHome is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van (een) door haar ingeschakelde derde(n) indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde(n) kan worden verhaald. MayHome is gemachtigd om namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van (een) ingeschakelde derde(n) te aanvaarden.

Artikel 7 Openbaarmaking gegevens

Mayhome verplicht zich tot strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens welke haar in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend worden, tenzij bekendmaking tegenover derden in het kader van die uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking. Tevens zal MayHome genoemde gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en waarvoor de opdracht is verstrekt.

Arrtikel 8 Intellectuele eigendom

Alle rechten vallende op producten van de geest van MayHome welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht en/of levering van diensten en zaken, komen toe aan MayHome. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MayHome is het opdrachtgever niet toegestaan die producten, in de meest ruime zin van het woord te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 9 Tarieven

Behoudens in bijzondere gevallen, zoals hieronder nader aangegeven, zal het honorarium van MayHome op grond van de bij haar gebruikelijke tarieven worden vastgesteld. Het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van de aard en het belang van de werkzaamheden c.q. te leveren diensten en van de persoon en de ervaring van degene(n) die de werkzaamheden feitelijk uitvoert(en). MayHome behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen, door haar naar eigen inzicht te bepalen, te declareren op voorschotbasis. Het honorarium, in voorkomende gevallen vermeerderd met de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijk gemaakte kosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, verhoogd met eventueel verschuldigde BTW, wordt per maand achteraf, behoudens het hier bovenstaande of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 10 Facturering en betaling

Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, zonder recht op korting, verrekening of opschorting. Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de factuur aan MayHome de wettelijke rente verschuldigd. Tevens kan MayHome aanspraak maken op vergoeding van buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten in voorkomende gevallen van incassomaatregelen.

Artikel 11 Reclame

Indien opdrachtgever wenst te reclameren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de facturen, dan dient zulks schriftelijk te geschieden aan MayHome binnen 30 dagen na verzenddatum van de desbetreffende werkzaamheden/stukken. Deze reclame laat echter onverlet de betalingsverplichting van opdrachtgever.

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen, mits schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld, gemotiveerd en onder opgave van redenen.

Artikel 13 Opschortingrecht

Tot het moment waarop opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten heeft voldaan is MayHome gerechtigd haar werkzaamheden c.q. de levering van haar diensten op te schorten. Dit geldt zowel voor aanvang als tussentijds. MayHome heeft de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens MayHome.

Artikel 14 Nawerking

De bepalingen van deze voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 15 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens MayHome in verband met het verrichten van werkzaamheden door MayHome in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Rechts- en Forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen MayHome en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten met MayHome, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechtsgang voorschrijft.